Secundaire school

PrOS richt zich tot Mechelse scholen en tot jongeren die wonen in Mechelen. Voor de modules KTO, LTO en herstelgericht werken richten we ons op jongeren uit het arrondissement Mechelen. Aanmeldingen gebeuren steeds door een CLB-medewerker. 

  • Individuele begeleiding
  • Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT)
  • Schoolvervangend Traject (SVT)
  • Carrousel
  • Herstelgericht werk
  • Groep

Individuele begeleiding

Gedurende drie maanden werken we intensief samen met de jongeren, ouder(s), leerkrachten en CLB. Wekelijks heeft de jongere een gesprek met een PrOS-begeleider, dit kan op school of in het PrOS-lokaal. Soms komen we thuis langs. Samen zoeken we naar wat de jongeren kan helpen om zich goed te kunnen voelen op school.

Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT)

Soms is het nodig om met iedereen rond de tafel te gaan zitten om samen na te denken hoe het verder kan op school. Een KTO duurt maximum 2 weken en kan op verschillende manieren worden ingevuld (netwerkoverleg, alternatieve en zinvolle dagbesteding) met oog op terugkeer naar school.

Schoolvervangend Traject (SVT)

Gedurende 3 weken wordt aan jongeren een schoolvervangend programma aangeboden. Via verschillende methodieken (training psychofysieke weerbaarheid, geweldloze communicatie, samenwerkingsopdrachten, creatieve activiteiten, leerkrachtendag, …) wordt getracht om de relatie tussen de jongere, ouders en school te verbeteren. We werken niet alleen met de jongere maar natuurlijk ook met zijn context: ouders, leerkrachten en de jongeren van zijn klas.

Carrousel

Met dit project richt PrOS zich op jongeren die herhaaldelijk geconfronteerd worden met moeilijkheden in hun schoolloopbaan. We proberen om de jongere een schoolvervangend alternatief aan te bieden en ruimte te creëren om achterliggende problemen te belichten. 
De begeleidingsduur is afhankelijk van de noden van de jongere en kan variëren van enkele weken tot een volledig schooljaar.

 

Herstelgericht werk

Herstelgericht werken kan aangewend worden om een conflict of ruzie op school te herstellen. Hiervoor worden alle betrokken partijen samengebracht in een herstelcirkel of HERGO (herstelgericht groepsoverleg) om een herstelplan op te stellen. Belangrijk is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Groep

Door middel van een creatief groepsaanbod (met o.a. een 3-daagse) wordt gedurende een week met jongeren gewerkt aan sociale vaardigheden. Deze begeleiding gebeurt eveneens in nauwe betrokkenheid van het netwerk van de jongere.